องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143 และโทร./โทรสาร 0-3755-0387