คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
คู่มือชุดที่ 1-11
ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศ-การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
   


จำนวนผู้เยี่ยมชม
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143 และโทร./โทรสาร 0-3755-0387