กิจกรรมและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองที่ผ่านมา

  มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วย นางสาวพัชรดา ลุนละวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ใหญ่บ้านและส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
  วันกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันมหิดล
ที่ 24 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับเกียรติจาก นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งนางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง และคุณหมอนิกร เหลืองจันทึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ทีมงาน อสม. ประจำตำบลไทรทอง และประชาชนจิตอาสาทุกๆตำบลในอำเภอคลองหาด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาด ทำความสะอาด ในนามตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณความร่วมมือจากอำเภอคลองหาด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาทุกๆท่าน
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย
วันที่ 11 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไทรทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย โดยเวลา 09.00 น. นางสาววิไลวรรณ บุญศรี ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไทรทอง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และมีการบรรยายขั้นตอนและวิธีการ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลคลองหาด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครคนในชุมชน ได้รับความรู้ในด้านการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกวิธีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเข้าใจถึงความเป็นมา สาเหตุ และสามารถดูแลตนเองได้ โดยลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา
  โคงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (การทำผ้ามัดย้อม)
วันที่ 4 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทอง ได้ดำเนินการจัดโคงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (การทำผ้ามัดย้อม) โดยเวลา 09.00 น. เด็กหญิงศศิญา มูลมาตร ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทองได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และมีการบรรยายพร้อมสาธิตวิธีการมัดผ้า และย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติและสีเคมี โดยทีมวิทยากรจาก วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ พร้อมทั้งการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา การมีส่วนร่วม และความคิดสร้างสรรค์
  โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
“โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์และโครงการหนูน้อยนักธรรม”
วันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้มอบหมายให้ นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ร่วมกับคณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน และวัดนครธรรม ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นมัสการหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาววัฒนานคร พาเด็กๆ ทำกิจกรรมไหว้พระ ฝึกการไหว้ การกราบ เพื่อให้เด็กๆ เลื่อมใส ศรัทธา ในพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  โครงการ “หนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง”
วันนี้(11 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้มอบหมาย นายมานะ ยางสามัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมด้วย นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ “หนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง” เพื่อให้เด็กปฐมวัย ครู และผู้ปกครองมีความรู้ ทราบถึงความสำคัญและวิธีดูแลสุขภาพอนามัยของตนให้แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสุขนิสัยอันดีให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ได้แก่ นายนิกร เหลืองจันทึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง และนางสาวเหนือธิดา พวงไพศาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก โครงการ “หนูไม่จมน้ำแน่...ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง หมู่ 4
วันนี้(10 กันยายน 2563) นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก โครงการ “หนูไม่จมน้ำแน่...ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ได้แก่ นายนิกร เหลืองจันทึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง และนางสาวชลธิชา คำมาลา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือตนเองจากการตกน้ำ/จมน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการตกน้ำ/จมน้ำ และเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กตระหนัก และเฝ้าระวังเด็กเล็ก บุตรหลาน อย่างใกล้ชิด
  ไทรทองร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรม
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.09 น. นางบุญถม ยางสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน-เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลไทรทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ฟังเทศน์ สนทนาธรรม เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

  ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
สำรวจผู้ประสบภัยพิบัติจากวาตภัยในพื้นที่ตำบลไทรทองและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย

 

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

 

งานวันเด็กประจำปี 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557 และมอบสิ่งของให้กับนักเรียน


งานกีฬา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์ :037-550387