โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่มอาชีพ และประชาชนตาบลไทรทอง
(เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 
คลิ๊กดูรายละเอียด....


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไทรทอง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไทรทอง


อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จัดอบรมเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


โครงการผู้สูงอายุคุณภาพสู่ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โครงการส่งเสริมผู้นำสุขภาพ “หมอครอบครัว” Empowerment ตำบลไทรทอง

จัดอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาให้ อสม.มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและถ่ายทอดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในเขตตำบลไทรทอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่


กิจกรรมเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
จดหมายข่าวสาร


รายงานด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ.2563
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-ไตรมาสที่1-ตค-ธค 62
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการเงิน อบต.ไทรทอง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่30ก.ย62

รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น-กกต.-อบต.ไทรทอง

ภาษีโรงเรือนและที่ดินยืนแบบ (ภรด.2) และชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้ายผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบ (ภป.1)และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบ ภบท.5 และชำระภาษีภายในเืดือนเมษายน ของทุกปี

 
  ประกาศ รับโอน/ย้าย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง 
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ อบต.ไทรทอง  โทรศัพท์ :0- 3724-6013
   

หนังสือราชการ สถ.

   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143   โทร./โทรสาร 0-3755-0387